Вода .bg  

САЩ натискали правителството ни да смачка родна фирма

Дър­жав­ният депар­тамент на САЩ се е опитал да окаже груб натиск над бъл­гар­с­кото правител­с­тво, за да отнеме биз­неса на соб­с­т­веника на изворна вода „Бал­даран спринг“ Васил Стоименов. Кабинетът обаче не се е под­дал на изнуд­ването, съоб­щава аген­ция ПИК. Това става ясно по без­с­порен начин от документ, под­писан от Кат­рин Новели, под­сек­ретар за икономически рас­теж, екология и околна среда към Дър­жав­ния депар­тамент. В нагло писмо до премиера Борисов, икономичес­кия минис­тър Лукар­ски, здрав­ния Мос­ков и екологичес­кия Василева служител­ката на Дър­жав­ния депар­тамент — вън­ш­ното им минис­тер­с­тво, нас­тоява да не се изпъл­нява решение на бъл­гар­с­кия Вър­ховен админис­т­ративен съд, защото то решава в бъл­гар­ска полза стар тър­гов­ски спор. Решението на ВАС, дава право на „Бал­даран“ да бутилира вода от същия извор, от който прави това и американ­с­ката ком­пания „Адвент Интер­национал“, която е соб­с­т­веник на „Девин“. Позор­ната намеса на дип­ломатите от САЩ напомня изк­лючително много на лобис­т­ките опити на френ­с­кия пос­ланик Ксавие Кабан срещу наказателно произ­вод­с­тво образувано срещу дъщерни фирми на „Бел­ведере“, комен­тира Форум нюз. Аген­цията припомня пис­мото на Нпвели, в което се лобира дирек­тно за “Адвент” със зап­лахата, че друга ком­пания, която може да бутилира вода от същия водоиз­точ­ник може да под­бие наложената марка “Девин” и противоречало на европейс­кото и бъл­гар­с­кото законодател­с­тво. Американ­с­ката дър­жавна чинов­ничка дори зап­лашва, че неус­пех за “Адвент” в спора може да въз­пре отк­риване на нови работни места в бъдеще в Бъл­гария и да зас­т­раши много от работ­ните места, които ком­панията под­държа.

Земя, 17 септември 2015

        << върни се назад