Вода .bg  

Община Правец избира изпълнител за реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Север

До 17 февруари се подават оферти по обявената от Община Правец поръчка за избор на изпълнител на СМР по проект: "Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Север гр.Правец, община Правец" с прогнозна стойност 635 910.56 лв. без ДДС.
Целите на проекта са свързани с осигуряване на качествено и надеждно подаване на питейна вода за всички потребители; повишаване ефективността на водоснабдителната система на града; ефективно използване на водния ресурс, чрез намаляване загубите на питейна вода; подобряване екологичната обстановка на градската среда; подобряване условията на бит и отдих на населението; намаляване разходите за поддръжка и ремонт на водопроводната и канализационна мрежа.
Финансирането на обекта се осигурява чрез целево финансиране от държавния бюджет на Република България за 2015 год. от трансфера предоставен на ПУДООС, съгласно Решение на УС на ПУДООС от м. август 2015г., с което е предвидено финансиране за настоящия обект .
Водопроводната мрежа на квартал Север с обща дължина около 3 км е от етернитови и стоманени тръби. Подменени са с тръби от полиетилен висока плътност DN75 и DN90 само тръбите на няколко клона с обща дължина 324 м. Констатираните загуби от течове са съществени. Водопроводната мрежа често аварира. Предметът на поръчката включва и доставката на необходимите материали за реализацията на проекта. Крайният й срок за изпълнение е осем месеца.

Дневник, 07 февруари 2016

        << върни се назад