Вода .bg  

Стартира първият етап от геотермалната отоплителна система на Златоград

Геотермалното находище в Златоград е общинска собственост и заема площ от 30 кв. км. То няма естествен излаз на територията на РБългария и добивът на геотермални води може да се реализира с помпи, имащи напор не по-малко от 330-360 м. Хидротермалната система включва две обособени, но спрегнати находища - "Ерма река" (България) и "Термес" (Гърция). В хидрогеоложкия доклад за преоценка на ресурсите, изготвен през 2011 г. от проф. д-р инж. Павел Пенчев и инж. геолог Величко Величков, е оценен регионален експлоатационен ресурс на хидротермалната система от 54 л/с., а със Заповед № РД - 87/ 31.01.2012 г. на министъра на околната среда и водите е утвърден експлоатационен ресурс на находище "Ерма река" до 27 л/сек.
Кметът на Златоград Мирослав Янчев подписа в края на декември м.г. договор с Обединение "Геопс - Минстрой" за изграждане на подобект 1 по проект "Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград". Със стартирането на строителните дейности родопската погранична община осъществява една от приоритетните си цели за оползотворяване на енергията на геотермални води от находище „Ерма река".
Срокът за изпълнение на дейностите по договора е седем месеца, а цената е 2 915 094,28 лв. с ДДС.
Финансирането е целево със средства от ПУДООС.
Подобект 1 от проекта включва изграждане на водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник.
Предвижда се прокарване и оборудване на сондаж (860 м) в с. Ерма река за улавяне на минералните води, оборудван с помпа и автоматика. Проектният дебит на добивното съоръжение е 27 л/сек.
Останалите три подобекта на геотермалната отоплителна система, които предстои да бъдат финансирани и изградени, са:
- подобект 2 - изграждане на тръбопровод с тръби от епоксидна смола, армирани с намотани на кръст стъкловлакна, топлоизолиран, с дължина 13 500 м • подобект 3 - изпълнение на сграда на геотермална централа в Златоград, оборудвана с техника за контрол на налягането в тръбопровода и за контрол температурата на водата от градската мрежа.
- подобект 4 - строителство на градска топлопреносна мрежа с предварително изолирани стоманени тръби, изграждане на седем абонатни станции за отопление на осем обществени сгради, изпълнение на два моста с дължина 18 м и 32 м за преминаване през реката в града.

Строителство Градът, 13.01.2014, стр.17

        << върни се назад