Вода .bg  

За водите на река Места

Автор: проф. Иван Иванов, ИВП-БАН

Водите на трансграничната река Места, като количество и качество, години наред са
в полезрението на обществеността в Република България и Република Гърция. Те са
както национален и вътрешно регионален, така и трансграничен проблем. Качеството
на водите на р.Места, формиращи се във водосбора на Република България и постъпващи в Република Гърция, е източник на напрежение между двете страни както преди, така и сега.

Замърсяването на водите на р.Места и притоците й се дължи на директното (или на индиректно) заустване на битовите и промишлени отпадъчни води на населените места, точково замърсяване и замърсяване от селското стопанство, сметища, депа за битови и промишлени отпадъци - разсредоточено или дифузионно замърсяване.

Във водосбора постоянното население е над 130 хиляди жители, съсредоточено в 94 населени места, от които 6 града. До 2006 г. в нито едно населено място не е имало
пречиствателна станция. Със средства на ФАР през 2006-2007 г. е изградена пречиствателна станция в гр.Разлог (с население над 13 хиляди жители и втори по големина след гр. Гоце Делчев) и е единствената за сега във водозбора.

Твърдите отпадъци (от дърводобива, селищните фирми, непочистените речни корита, нерегламентираните сметища и др.) са проблем с непредсказуеми последствия в периоди на прииждания и високи води и въздействуват негативно върху естетическия вид на речните долини, както преди високите води, така и особено след тях. В крайна сметка,тези отпадъци се транспортират и депонират в най-близкото до границата водохранилище на територията на Република Гърция и те са видимата характеристика за качеството на водите, постъпващи от Република България в Република Гърция и вероятно обществен индикатор за претенциите към Република България. Този проблем в във взаимоотношенията между двете страни може да бъде устойчиво решен само чрез задържане на твърдите отпадъци замърсители на територията на България. Това може да бъде реализирано чрез съоръжения за задържане водоеми и превантивни на основата на закона мерки за регламентиране на тяхното качество. Превантивните мерки могат само да доведат до намаляването на количествата на тези отпадъци, но те не могат да решат въпроса устойчиво. Устойчивото решение на въпроса е чрез съоръжения за задържане на замърсителите (водоеми).

Необходими са два водоема на главната река - един за задържане на замърсителите от Разложката котловина, които са значително по-голям процент от замърсителите в сравнение с Неврокопския регион, и друг - във възможно най-близко място, където реката пресича границата.
Тези водоеми ще изпълняват ролята на биобасейни. Едновременно с това ще бъдат изградени и ВЕЦ за използване на енергийния потенциал на водите.
При водоема най-близко разположен до границата средният многогодишен обем на оттока на реката е повече от 900.106, което практически означава 900 милиона кубически метри годишно и може да се построи ВЕЦ с мощност около 10 мегавата. Съоръженията ще бъдат изградени на общинска собственост. Ориентировъчната стойност на комплекса край границата водоем ВЕЦ и оборудване, стопанство за задържане на отпадъците и инфраструктура се оценява на 15 милиона евро.

        << върни се назад