Вода .bg  

Доц. Д-р Стелиян Димитров, ръководител проекти във фирма "Географика" за районите със значителен потенциален риск от наводнения: Разработихм

(интервюто взе Силвия Златкова)
-На какъв етап е изготвянето на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Басейнова дирекция Черноморски район и Басейнова дирекция Западнобеломорски район като част от проекта "Разработване на планове за управление на риска от наводнения", финансиран по ОПОС?
- Към настоящия момент картите на районите под заплаха и риск от наводнения са изцяло готови и приети и в двете басейнови дирекции. За Басейнова дирекция Западнобеломорски район са преминали и обществените обсъждания, докато при Черноморския район тези обсъждания в момента се провеждат и са към своя край.

- Кое наложи изготвянето им и с какво са свързани очакваните резултати от работата ви по проекта?
- Картите на районите под заплаха и риск от наводнения се изготвят в изпълнение на чл.6 от Директива 2007/60/ЕС относно оценката и управлението на риска от наводнения, която е транспонирана и в българското законодателство. На база получените от нас резултати по отношение елементите на риска следва да бъдат разработени и плановете за управление на риска от наводнения, в рамките на които да бъдат разписани конкретните цели, приоритети и мерки, които да осигурят необходимата превенция.

- Колко са районите със значителен потенциален риск от наводненияв обхвата на двете басейнови дирекции?
- В рамките на Басейнова дирекция Черноморски район са определени 45 района със значителен потенциален риск от наводнения, а за Западнобеломорския район броят им е 14.

- С какъв набор от картен материал на практика визуализирате тези територии в обхвата на Басейнова дирекция Черноморски район? А за Басейнова дирекция Западнобеломорски район?
- И за двете басейнови дирекции обемът на картните материали е доста голям. Това се дължи основно на големия брой сценарии, които са моделирани в рамките на проведеното изследване. Разбира се, за Басейнова дирекция Черноморски район поради значително по-големия брой на районите и някои специфични характеристики на терена (релефът там позволява заливането на доста по-големи площи) броят на картните листове е в пъти по-голям от този в Западнобеломорския район.
Каква информация представят картите на районите под заплаха от наводнения? А картите на районите с риск от наводнения?
- Картите на районите под заплаха от наводнения се поделят на три типа. Първият от тях показва обхвата на потенциалните заливаеми площи при различните вероятности за повторение на наводнението (20, 100 и 1000 години). Другите два типа служат съответно за визуализацията на потенциалните скорости и дълбочини на вълната на заливане отново в рамките на трите вероятности. Картите на районите под риск от наводнение показват потенциалните щети по отношение на различните елементи на риск – засегнати територии по вид стопанска дейност, засегнати жители, елементи на екологичната мрежа (защитени територии по ЗЗТ, защитени зони по "Натура 2000"), инсталации замърсители, елементи на критичната инфраструктура (лечебни заведения, образователни институции, летища, гари, пристанища, административни сгради, МВР институции).

- Обобщете какви са предимствата на специализирана WEB ГИС страница за визуализация на резултатите от предварителна оценка на риска от наводнения?
- Преди всичко една специализирана WEB ГИС страница значително би улеснила процеса по осъществяването на обществените консултации, като ще осигури по-добър публичен достъп на заинтересованите страни до крайните резултати от проекта. При онлайн базираната система се избягва ограничението, поставено от мащаба на изработване на картите. В момента те са изготвени в мащаб 1:10 000, което не позволява ясното различаване на някои по-малки по площ обекти.

- Каква е ролята на картния материал при управлението на риска от наводненията - част от критичната инфраструктура, и какво още според вас е необходимо да се направи в тази посока?
- Картите посочват и визуализират конкретните потенциално заливаеми територии и елементи на риск, по отношение на които следва да се предприемат определени превантивни мерки (изграждане на защитни съоръжения, почистване на речното корито и др.), като конкретно на критичната инфраструктура следва да се обърне особено внимание поради голямото обществено значение на включените в тази категория обекти.

gradat.bg,от 17 ноември 2015


        << върни се назад